I. Zmiana minimalnego wynagrodzenia

Od lipca 2023 roku zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa:

  • 3.600,00 zł brutto, wynosi minimalne wynagrodzenie krajowe, dla osób zatrudnionych na umowę o pracę
  • 23,50 zł brutto, wynosi minimalna stawka godzinowa, dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zleceń.

II. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce


a) Badania lekarskie:

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego powraca obowiązek wykonywania lekarskich badań okresowych. U tych pracowników, którym w okresie trwania stanu zagrożenia skończyła się ważność badań lekarskich i badania te dotychczas nie zostały wykonane, należy je przeprowadzić w ciągu 180 dni, od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

b) Szkolenia okresowe BHP:

W przypadku skorzystania z możliwości nieprzeprowadzania szkoleń okresowych BHP w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, po jego zniesieniu, trzeba je bezwzględnie w ciągu 60 dni uzupełnić.

c) Szkolenia wstępne BHP:

Od lipca 2023 roku nie ma już możliwości przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

d) Fikcja doręczeń:

Nieodebrana przez pracownika korespondencja (np. rozwiązanie umowy z wypowiedzeniem), będzie uznana za dostarczoną po upływie 7 dni od drugiego awizo.

e) Pracownicy — cudzoziemcy

Dokumenty cudzoziemców, które utraciły swoją ważność w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego zachowują jeszcze swoją ważność, ale w ciągu 30 dni od odwołania stanu zagrożenia ważność utracą:

  • zezwolenia na pracę
  • oświadczenia o powierzeniu pracy
  • karty pobytu
  • wizy krajowe i zezwolenia na pobyt czasowy
  • terminy na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt

W związku z powyższym należy dokładnie przeanalizować dokumenty pobytowe zatrudnianych pracowników-cudzoziemców. Może bowiem dojść do sytuacji, w której okaże się, że pracownik po 31.07.2023 przebywa na terytorium RP nielegalnie. Nie dotyczy to pracowników, którzy na terytorium RP wjechali po 24.02.2022.

f) Pracownicy z niepełnosprawnością

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, automatycznie ulegały przedłużeniu. Orzeczenia te zachowują ważność przed 60 dni, od dnia, w którym zniesiono stan zagrożenia epidemicznego.