Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe - księgowość
opracowanie zakładowego planu kont  200 zł/h
pomoc przy układaniu polityki rachunkowości 200 zł/h
windykacja — sporządzanie wezwań do zapłaty lub monitów  40,00 zł/szt
sporządzenie not odsetkowych  40,00 zł/szt
sporządzenie not korygujących  40,00 zł/szt
sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu  40,00 zł/str
przygotowywanie wniosków kredytowych na drukach bankowych 200 zł/h
pomoc w sporządzaniu biznesplanu  200 zł/h
wprowadzanie przelewów do banku  5 zł/przelew
przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego  100,00 zł/szt
sporządzenie deklaracji PCC, itp. korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 100,00 zł/szt
przygotowanie deklaracji VAT-R lub NIP – 8 50,00 zł/szt
aktualizacja VAT R, NIP 8 50 zł/szt
składanie wniosków o niezaleganie do US i/lub ZUS  40,00 zł/szt + opłaty urzędowe 
dodatkowa sprawozdawczość np.. Dodatkowe oprócz zawartych w umowie zestawień, bilans, RZIS, itp..  200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
Deklaracja do PFRON DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z, DEK-I-u 150,00 zł/szt
przygotowanie wniosków o interpretacje ZUS lub US  200 zł/h
reprezentacja w innych instytucjach na życzenie klienta  200 zł/h
sporządzenie sprawozdania rocznego (PIT, CIT), rozliczenia rocznego PIT, korekta rozliczeń rocznych z winy zleceniodawcy 1 miesięczna opłata 
otwarcie zamkniętego miesiąca sprawozdawczego z winy klienta lub korekta deklaracji VAT, ZUS, CIT, PIT. JPK z winy zleceniodawcy (np. Dokumenty po terminie) 200 zł/mc
opłata za przekazanie dokumentów po umówionym terminie (liczone od dnia następnego do dnia przekazania dokumentów włącznie). 50 zł/za dzień spóźnienia
konsultacje poza zakresem umowy / konsultacje księgowe  200 zł/rbh
ulga na złe długi 50 zł za jeden podmiot
delegacja krajowa 100 zł
delegacja zagraniczna 150 zł
różnica kursowa KPIR (+)10 % abonamentu
rozliczenie proporcji VAT   (+)50 % ceny podstawowej
rozrachunki przy KPIR (+)30% ceny podstawowej
rozliczenie VAT metodą kasową (+)50 % ceny podstawowej
usługa ekspresowa - rozliczenie miesiąca w ciągu 24 H 200 zł
prognoza rozliczenia podatkowego 200 zł
doradztwo podatkowe (na podstawie umowy współpracy z doradcą podatkowym lub radcą prawnym) odrębna wycena
założenie spółki w S24 + PCC + NIP-8 + CRBR 800 zł
zgłoszenie e-zmiany w KRS (jedna zmiana)  150 zł
zgłoszenie, zmiana lub likiwdacja działalności w CEIDG wraz z ZUS 150 zł
wniosek o rozłożenie zaległości na raty ZUS, US 200 zł/h
deklaracja VAT - REF / korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 200 zł
czynny żal (z winy zleceniodawcy) 100 zł/szt
wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym  50 zł/szt
wysyłka listu poleconego na zlecenie klienta 40 zł/szt
przechowanie dokumentów ponad obwiązujący termin (po rozliczeniu roku podatkowego zleceniobiorca odbiera dokumenty) 50 zł/miesiąc
wniosek o zwrot nadpłaty składek ZUS (rozliczenie składki zdrowotnej w związku ze zmianą "Polski Ład") 100 zł/szt
Powyższe ceny nie uwzględniają podatku VAT. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy do oszacowania kosztów współpracy z kancelarią.

Usługi dodatkowe - kadry i płace
sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych i cywilnoprawnych  (PIT-11/8B, PIT-40) oraz rocznej informacji RMUA 20 zł za osobę
wysyłka deklaracji pocztą listem poleconym 40,00 zł za przesyłkę + znaczek
wystawianie druków RP-7, ZUS ZAS, ZUS -Z3 itp. 100 zł/szt
przygotowanie wniosku o wystawienie karty EKUZ 50 zł/szt
premia uznaniowa 5 zł/pracownika
premia akordowa (wyliczana na podstawie odrębnych załączników) 10 zł/pracownika
inne dodatki 10 zł/pracownika
kilometrówka 10 zł/pracownika
korekta rozliczenia ZUS, listy płac zawiniona przez zleceniodawcę 200,00 zł za korygowany okres
sporządzenie deklaracji PIT 8AR, PIT 8C, korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 50 zł/szt
wniosek do PFRON 100 zł/szt
przygotowanie dokumentów do kontroli ZUS, US 200 zł/h
zaświadczenia o zarobkach na drukach innych niż elektroniczny z sysytemu kadrowo - płacowego kancelraii 40 zł/szt
wniosek o przywrócenie terminu ZUS 100 zł/szt
wniosek o rozliczenie konta ZUS  100 zł/szt
wniosek A1 dla pracownika 100 zł/szt