Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe - księgowość
opracowanie zakładowego planu kont  200 zł/h
pomoc przy układaniu polityki rachunkowości 200 zł/h
windykacja - sporządzanie wezwań do zapłaty lub monitów  30,00 zł/szt
sporządzenie not odsetkowych  30,00 zł/szt
sporządzenie not korygujących  30,00 zł/szt
sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu  35,00 zł/str
przygotowywanie wniosków kredytowych na drukach bankowych 200 zł/h
pomoc w sporządzaniu biznesplanu  200 zł/h
wprowadzanie przelewów do banku  5 zł/przelew
przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego  200 zł/h
sporządzenie deklaracji PCC  100,00 zł/szt
rejestracja VAT R lub NIP 8 200,00 zł/szt
aktualizacja VAT R, NIP 8 50 zł/szt
składanie wniosków o niezaleganie do US i/lub ZUS  30,00 zł/szt + opłaty urzędowe 
dodatkowa sprawozdawczość 200,00 zł/h
sporządzenie deklaracji do PFRON  150,00 zł/szt
przygotowanie wniosków o interpretacje ZUS lub US  200 zł/h
reprezentacja w innych instytucjach na życzenie klienta  200 zł/h
sporządzenie sprawozdania rocznego (PIT, CIT), rozliczenia rocznego PIT, korekta rozliczeń rocznych z winy zleceniodawcy 1 miesięczna opłata 
otwarcie zamkniętego miesiąca sprawozdawczego  lub  korekta deklaracji VAT, ZUS, CIT, PIT z winy klienta 300 zł/mc
opłata za przekazanie dokumentów po umówionym terminie (liczone od dnia następnego do dnia przekazania dokumentów włącznie). 50 zł/za dzień spóźnienia
konsultacje poza zakresem umowy / konsultacje księgowe  200 zł/h
ulga na złe długi 50 zł za jeden podmiot
rozliczenie delegacji krajowej 100 zł
rozliczenie delegacji zagranicznej 150 zł
rozliczenie różnic kursowych w  KPIR (+)10 % abonamentu
rozliczenie proporcji VAT   (+)50 % ceny podstawowej
sporządzanie rozrachunków w KPIR (+)100% ceny podstawowej
rozliczenie VAT metodą kasową (+)50 % ceny podstawowej
usługa ekspresowa - rozliczenie miesiąca w ciągu 24 H 200 zł
prognoza rozliczenia podatkowego 200 zł
doradztwo podatkowe (na podstawie umowy współpracy z doradcą podatkowym lub radcą prawnym) odrębna wycena
założenie spółki w S24 + PCC + NIP-8 + CRBR 800 zł
zgłoszenie e-zmiany w KRS (jedna zmiana)  150 zł
zgłoszenie, zmiana lub likiwdacja działalności w CEIDG  150 zł
wniosek o rozłożenie zaległości na raty ZUS, US 200 zł/h
deklaracja VAT - REF / korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 200 zł/szt
czynny żal (z winy zleceniodawcy) 100 zł/szt
wezwanie do zapłaty wysłane listem poleconym  50 zł/szt
wysyłka listu poleconego  30 zł/szt + znaczek
przechowanie dokumentów ponad obwiązujący termin 50 zł/miesiąc
wniosek o zwrot nadpłaty składek ZUS (rozliczie składki zdrowotnej w związku ze zmianą "Polski Ład") 100 zł/szt

Usługi dodatkowe - kadry i płace
sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych i cywilnoprawnych  (PIT-11/8B, PIT-40) oraz rocznej informacji RMUA 15 zł/osoba
wysyłka deklaracji pocztą listem poleconym 30 zł/szt + znaczek
wystawianie druków RP-7, ZUS ZAS, ZUS -Z3 itp. 200 zł/h
przygotowanie wniosku o wystawienie karty EKUZ 50 zł/szt
premia uznaniowa 5 zł/osoba
premia akordowa (wyliczana na podstawie odrębnych załączników) 10 zł/osoba
inne dodatki 10 zł/osoba
kilometrówka 10 zł/osoba
korekta rozliczenia ZUS, listy płac zawiniona przez zleceniodawcę 300,00 zł za korygowany okres
sporządzenie deklaracji PIT 8AR, PIT 8C, korekta deklaracji z winy zleceniodawcy 50 zł/szt
przygotowanie dokumentów do kontroli ZUS, US 200 zł/h
zaświadczenia o zarobkach na drukach innych niż elektroniczny z sysytemu kadrowo - płacowego kancelraii 30 zł/szt
wniosek o przywrócenie terminu ZUS 50 zł/szt
wniosek o rozliczenie konta ZUS  50 zł/szt