Przepisy Polskiego Ładu z początkiem 2022 roku zakładały wprowadzenie zupełnie nowego podatku dla spółek. Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą, zdecydowano się na odroczenie wejścia ich w życie na 1 stycznia 2024 r.

 

Kogo dotyczy tzw. podatek od straty i niskich dochodów?

 

Zasadniczo nowa danina adresowana jest do spółek, podatkowych grup kapitałowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce.

 

Minimalny CIT nie obejmuje działalności spółdzielni, fundacji czy stowarzyszeń. Katalog wyłączeń jest rozszerzony m.in. o podatników:

  • którzy rozpoczęli działalność i kontynuują jej prowadzenie przez kolejne 2 lata, które nie powstały w wyniku przekształcenia (te podmioty podatek minimalny obejmie dopiero po trzech latach),

  • których przychody spadły rok do roku o co najmniej 30%,

  • u których strukturę właścicielską stanowią wyłącznie osoby fizyczne, które nie posiadają udziałów w innych spółkach,

  • tzw. małych podatników CIT (roczne przychody brutto ogółem nie przekraczają kwoty 2 mln euro).

 

Kiedy obliczamy minimalny CIT ?

 

W przypadku spółek, które poniosą stratę podatkową albo próg rentowności osiągnął mniej niż 2%. Próg rentowności rozumiany jest jako udział dochodów w przychodach (nie licząc zysków kapitałowych). 

 

Ustalając stratę/próg rentowności dla celów minimalnego CIT należy wyłączyć wydatki na nabycie lub ulepszenie środków trwałych, a także kosztów odpisów amortyzacyjnych z tytułu tych środków trwałych.

 

Ile wynosi podatek ?

 

Stawka podatku wynosi 10%, a podstawę opodatkowania można ustalić na dwa sposoby:

  • wariant rozszerzony: suma wartości 1,5% przychodów (bez zysków kapitałowych) osiągniętych w danym roku, części kosztów finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych, części kosztów tzw. usług niematerialnych (powyżej 3 mln zł). Od tej wartości można odliczyć wszelkie koszty zmniejszające podstawę opodatkowania (za wyjątkiem ulgi na złe długi), a także dochody zwolnione z CIT (osiągnięte np. z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej).

  • wariant uproszczony: wówczas podstawę stanowi 3% przychodów (z wyłączeniem zysków kapitałowych).

 

O wyborze danej metody informujemy w zeznaniu rocznym CIT-8.

 

Przykład:

 

Kowalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełniła warunki do objęcia minimalnym CIT. Przychód spółki w danym roku wyniósł 10 mln zł (bez zysków kapitałowych), a dochód wyniósł 150 tys. zł. Zaliczone do kosztów odpisy amortyzacyjne wyniosły 50 tys. zł. Próg rentowności w jej przypadku wyniósł 1%. 

 

Spółka wybierając wariant rozszerzony ustaliła, że nie poniosła kosztów finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych w kwocie, która przekraczałaby 30% podatkowej EBITDA, a także nie poniosła kosztów usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych w kwocie, której wartość przekraczałaby 3 mln zł + 5% podatkowej EBITDA. W spółce nie wystąpiły dochody podlegające zwolnieniu, ani odliczenia w ramach ulg określonych w art. 18 CIT. Podatek minimalny wyniesie zatem 15 tys. zł (podstawa opodatkowania: 10 mln zł x 1,5% = 150 tys. zł)

 

Decydując się na wariant uproszczony, podstawą opodatkowania będzie kwota 300 tys. zł, a podatek minimalny wyniesie 30 tys. zł.

 

Pierwszy podatek minimalny CIT spółki zapłacą w terminie złożenia zeznania rocznego CIT-8 (tj. do końca marca 2025 r.). Będzie to dodatkowa danina, obok CIT obliczanego na zasadach ogólnych (9%/19%). Ustawodawca przewidział możliwość odliczenia minimalnego CIT od podatku przez kolejne 3 lata.

 

Wiele spółek, a w szczególności ich działów księgowych i zewnętrznych biur rachunkowych, będzie czekało trudne zadanie. Czy dany podmiot będzie w ogóle podlegać pod minimalny CIT? Jeśli tak, to czy osiągnięto stratę, albo mniej niż 2% progu rentowności? Przy ówczesnym chaosie związanym z Polskim Ładem, nic dziwnego że zdecydowano się odłożyć przepisy na później, natomiast to “później”, właśnie nadchodzi.