Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń i dokumentów rozliczeniowych wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r.

 

W załączniku nr 25 do nowelizowanego rozporządzenia:

• w części I „Kod tytułu ubezpieczenia” w dziale 1 „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” dodano nowe kody:

– „14 30 – osoba pobierająca świadczenie wspierające,

– 14 31 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu,

– 14 32 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu,

– 14 33 – osoba niepodejmująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu, niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym”;

•  w części IV „Kod pracy o szczególnym charakterze” zmienione zostało brzmienie kodu 21:

– „21 – prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”.

 

Jest to związane ze zmianami uchwalonymi ustawą z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wspierające, oraz z wejściem w życie przepisów ustawy z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

 

Stosowanie przepisów w okresie przejściowym

Nowelizacja rozporządzenia zawiera przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi w przypadku przekazywania dokumentów dotyczących okresu przed wejściem w życie nowelizacji należy stosować kody tytułu ubezpieczenia i kody pracy o szczególnym charakterze obowiązujące w okresie, za które dokumenty te zostały przekazane do ZUS.

Przygotowanie do zmian

 

Nowe regulacje są adresowane m.in. do placówek zatrudniających nauczycieli, wychowawców, pracowników pedagogicznych wykonujących prace o szczególnym charakterze.

Wymienieni płatnicy składek w celu przygotowania się do zmian powinni podjąć następujące kroki:

Krok 1. Zapoznaj się z nowymi regulacjami i wytycznymi ZUS w tym zakresie.

Krok 2. Sprawdź, jakiego okresu dotyczą dokumenty ubezpieczeniowe, które składasz od 1 stycznia 2024 r.

Krok 3. Pamiętaj, że nowe kody należy stosować w dokumentach ubezpieczeniowych składanych za okres po wejściu w życie nowelizacji, tj. od 1 stycznia 2024 r. W dokumentach dotyczących wcześniejszego okresu stosuj dotychczasowe kody.

 

PODSTAWA PRAWNA

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów – Dz.U. z 2023 r. poz. 2529