Ulga termomodernizacyjna to ciekawe rozwiązanie, z którego korzysta wielu podatników. Wiele wątpliwości wywołuje jednak to, co może być przedmiotem ulgi, a dokładniej jakie inwestycje lub jakie materiały czy usługi można rozliczyć w jej ramach.

Ulga termomodernizacyjna to ulga, która pozwala na odliczenie wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi w budynku mieszkalnym jednorodzinnym do limitu 53 tys. złotych na podatnika.

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest, aby wydatek, który chcemy odliczyć był poniesiony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Czym zatem jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, przedsięwzięciem  termomodernizacyjnym jest:

 • a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

 • b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

 • c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

 • d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Rodzaj wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi określony jest w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z wykazem w nim zawartym, do katalogu wydatków możliwych do odliczenia należą dwie kategorie wydatków tj. materiały budowlane wraz z urządzeniami oraz usługi.

Kategoria wydatków: Materiały budowlane i urządzenia

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy (po spełnieniu pewnych warunków);

 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

 • pompa ciepła wraz z osprzętem;

 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Kategoria wydatków: Usługi

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

 • wykonanie analizy termograficznej budynku;

 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

 • montaż pompy ciepła;

 • montaż kolektora słonecznego;

 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

 • montaż instalacji fotowoltaicznej;

 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Wątpliwości dotyczące rozliczania ulgi

Wątpliwości podatników - mimo wskazanego katalogu - wywołują jednak rodzaje prac, jakie mogą być realizowane, aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W przykładowych interpretacjach opisano planowane prace remontowe lub już dokonane inwestycje, które zostały pozytywnie ocenione przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Do skorzystania z ulgi uprawnia:

 • zamontowanie w domu jednorodzinnym klimatyzacji o mocach 2,5kW oraz 3,5kW (obie jednostki z funkcją ogrzewania) - interpretacja indywidualna z 25 stycznia 2023 r., 0115-KDIT2.4011.750.2022.2.KC,

 • remont komina (w tym zastosowanie wkładu kwasoodpornego) oraz wymiana przerdzewiałej blachy na blachodachówkę w tym rynien i rur spustowych i włazu dachowego. Wcześniej wykonano wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej (zewnętrznej), zapewniając współczynniki przenikania ciepła zgodne ze wskazanymi w programie Czyste Powietrze parametrami energooszczędności - interpretacja indywidualna z 17 sierpnia 2022 roku, nr 0112-KDIL2-1.4011.581.2022.2.DJ),

 • wymiana rynien, wykonanie ocieplenia budynku z tynkami, wymiana okna w salonie na cieplejsze – potrójne szyby, wymiana bramy garażowej ( w budynku) w celu utrzymania ciepła, także wykonanie drenażu odwadniającego dookoła budynku oraz izolacja fundamentów - interpretacja indywidualna z 18 sierpnia 2022 roku, nr 0114-KDIP3-2.4011.563.2022.2.EW),

 • wymiana starego, przeciekającego pokrycia dachowego na blachodachówkę i rynny spustowe, rynny dachowe, gąsiory, blachę płaską, membranę dachową oraz wszystkie inne drobne materiały potrzebne do montażu dachu (taśma kalenicowa, wkręty, kit dekarski, denko do rynny, złączki, rynny, leje spustowe, rury spustowe, obejmy, kolanka i haki). Wnioskodawczyni zakupiła również okna połaciowe wraz z kołnierzami - interpretacja indywidualna z 9 września 2022 roku, nr 0113-KDIPT2-2.4011.560.2020.2.EC).

 

Podstawa prawna: