Pompę ciepła kupioną do firmy można amortyzować

WykresyObecnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne źródła energii, w tym tzw. pompy ciepła. Są to urządzenia,  które oddają energię pozyskaną ze środowiska  naturalnego do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.  Istnieją pompy powietrzne, gruntowe oraz wodne. Bez względu jednak na ich rodzaj, w przypadku, gdy są one montowane w obiektach, które są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej – pojawia się pytanie o to, jak taki zakup rozliczyć na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z ogólnej zasady, wyrażonej w art. 22a ust. 1 pkt 2  ustawy o PIT, wynika, że urządzenia  stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania – podlegają amortyzacji. Jednocześnie zgodnie z art. 22d ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku,  których wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Wartość początkowa pompy jako środka trwałego

Z uwagi na to, że w wypadku odpłatnego nabycia, stosownie do postanowień art. 22g ust. 1 i 3 ustawy o PIT, za wartość początkową uważa się cenę nabycia, a ceną tą jest kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług (jeśli oczywiście takie odliczenie podatnikowi przysługuje) – cena pompy ciepła z pewnością przekroczy owe 10 tys. zł.

W zależności od sposobu, w jaki pompa ciepła została zamontowana, może ona zostać uznana za urządzenie trwale połączone z nieruchomością, a co za tym idzie,  jej wartość powiększy wartość tejże nieruchomości, ewentualnie, w sytuacji, gdy będzie możliwy  demontaż bez jej uszkodzenia – może zostać uznana za urządzenie samodzielne.

Ważna prawidłowa klasyfikacja

W przypadku urządzeń, które podlegają amortyzacji, istotne znaczenie ma to, aby zostały one prawidłowo zaklasyfikowane, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). Takiej klasyfikacji dokonuje podatnik. Pompa ciepła zwykle jest klasyfikowana do grupy 44 KŚT – „Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów”. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego symbolu KŚT, podatnik może zwrócić się o wydanie opinii  w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Metoda amortyzacji

W odniesieniu do pomp ciepła odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać przy zastosowaniu  metody liniowej lub degresywnej. Możliwe jest także dokonanie tzw. jednorazowej amortyzacji.

Limit jednorazowej amortyzacji, z której może skorzystać każdy przedsiębiorca wynosi 100 tys. zł.  Wynika on z art. 22k ust. 14 ustawy o PIT, zgodnie z którym  podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł.

Z kolei podatnicy, rozpoczynający w danym roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz tzw. mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Stanowi o tym art. 22k ust. 7 ustawy o PIT.

W obu przypadkach na uwadze należy mieć to, że powyższy limit nie dotyczy wyłącznie pompy ciepła, lecz wszystkich urządzeń zamortyzowanych jednorazowo w danym roku podatkowym.
 
Podstawa prawna: