Grudzień to w przypadku wielu firm czas świątecznych zakupów, jak również przekazywania w różnej formie świadczeń pracownikom czy kontrahentom. Warto pamiętać o konsekwencjach podatkowych i rozliczeniu zakupów w VAT.

 

Opodatkowaniu VAT może podlegać również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

–  jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT).

 

Wyjątkiem jest przekazanie prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Nie naliczymy VAT od tego przekazania.

 

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:\

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

 

Opodatkowaniu VAT podlega również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT).

 

1. Zakupy towarów i usług związanych z wystrojem świątecznym firmy


Jeżeli podatnik dokonuje wydatków na dekoracje świąteczne jest czynnym podatnikiem VAT i wystrój świąteczny jest związany z wykonywaną przez niego działalnością opodatkowaną VAT, to przysługuje mu też prawo do odliczenia VAT naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Odliczenia dokona wówczas z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług związanych ze świątecznym wystrojem firmy.

 

2. Prezenty świąteczne - dla pracowników i kontrahentów


Od zakupu upominków świątecznych dla pracowników firmy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, z uwagi na brak związku tych zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Zdaniem organów podatkowych są to prezenty przekazane na cele osobiste pracownika. Natomiast w przypadku często praktykowanego przesyłania prezentów kontrahentom przysługuje prawo do odliczenia VAT od dokonanych zakupów (również alkoholu), gdy podatnik wykonuje działalność opodatkowaną. Naliczamy VAT od przekazanych towarów, chyba że są to prezenty o małej wartości.