Wakacje od ZUS

Listopad 2024 r. pierwszym miesiącem, w którym przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi z opłacania składek zwanych “wakacjami od ZUS”.

Kto może skorzystać?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:
• w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku byli zgłoszeni do ubezpieczeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż 9 osób,
• w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnęli przychody do wysokości 2 mln EUR (przyjmuje się kurs z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku)
• w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w roku bieżącym nie wykonywali pracy na rzecz byłego pracodawcy
• dysponują limitem w ramach zasad pomocy de minimis.

W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że z wakacji skorzystają mikroprzedsiębiorcy będący małymi podatnikami, którzy nie wykonywali tych samych czynności dla byłego pracodawcy w ramach stosunku pracy.

Na czym polega zwolnienie?

Każdy przedsiębiorca spełniający warunki może zawnioskować o jeden miesiąc zwolnienia ze składek w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie obejmuje tylko jego własne obowiązkowe ubezpieczenia (z chorobowym włącznie) do wysokości obowiązującej w danym roku najniższej podstawy. Wakacje od ZUS nie obejmują składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność.

W 2024 r. dla płatników “dużego ZUS” oznacza to oszczędność 1600,32 zł*. Składki sfinansuje budżet państwa, a kwota zwolnienia stanowić będzie pomoc de minimis. Wysokość składki objętej wakacjami jest zwolniona z podatku dochodowego.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć elektronicznie w miesiącu poprzedzającym chęć skorzystania z Wakacji od ZUS, za pośrednictwem PUE ZUS ze wskazaniem miesiąca, w którym zamierzamy skorzystać ze zwolnienia. Do wniosku dołącza się informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis tj. zaświadczenie o otrzymanej pomocy bądź oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymywano. O decyzji ZUS poinformuje płatnika na PUE.
Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że za miesiąc korzystania z wakacji od ZUS należy złożyć deklaracje rozliczeniowe (DRA/RCA).

* biorąc pod uwagę fakt braku możliwości odliczenia składek od podstawy opodatkowania, realna oszczędność jest nieco niższa