Począwszy od rozliczenia za 2022 r. obowiązuje nowy termin złożenia zeznań PIT-28 i PIT-28S. Zeznanie PIT-28 to zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przeznaczone dla osób fizycznych (osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej wykonywanej w formie indywidualnej, prowadzonej w formie spółki cywilnej, spółki jawnej; osiągających przychody z umów najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze), które należy złożyć do urzędu według miejsca zamieszkania podatnika będącego osobą fizyczną.

Zeznanie PIT-28S to natomiast zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przeznaczone dla przedsiębiorstw w spadku, osiągających przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, które należy złożyć do urzędu według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Obecnie zeznania należy przekazać do urzędu w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W związku z faktem, iż 30 kwietnia 2023 r. i 1 maja 2023 r. przypadają na dni wolne od pracy, to końcowy termin złożenia zeznań PIT-28 i PIT-28S za 2022 r. przypadnie 2 maja 2023 r. Zmiana terminu złożenia zeznań PIT-28 i PIT-28S spowodowała, że zrównano terminy rocznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla podstawowych form opodatkowania (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

Podatnicy, którzy w prowadzonej działalności zastosowali opodatkowanie przychodu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, opłacają podatek za okresy miesięczne lub kwartalneRyczałt od przychodów ewidencjonowanych pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. W trakcie roku podatkowego podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, chyba, że obliczają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za okresy kwartalne, wówczas zobowiązani są wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony. Przy czym ryczałt kwartalny mogą stosować wyłącznie podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności oraz podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy). O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu podatnicy informują w zeznaniu, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób opłacania ryczałtu.

Ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r. Natomiast począwszy od rozliczenia za 2023 r. ryczałt za grudzień oraz za ostatni kwartał roku podatkowego będzie płatny do 20 stycznia następnego roku podatkowego, podobnie jak w przypadku zaliczek opłacanych przez przedsiębiorców stosujących opodatkowanie dochodów według skali podatkowej lub według podatku liniowego.

 

Podstawa prawna: