Zmiany w PPK

Objaśnianie dokumentówOd 4 czerwca 2022 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

W przepisach regulujących pracownicze plany kapitałowe (PPK) wprowadzono wiele zmian, m.in. doprecyzowano część przepisów, które w praktyce budziły wątpliwości. Uregulowano zasady zwrotu wpłat nienależnie naliczonych, pobranych i przekazanych do instytucji finansowej, a także umożliwiono zawarcie umowy o prowadzenie PPK już po upływie 14 dni zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy). Znowelizowane przepisy nakładają również na mikro przedsiębiorców obowiązek informowania PFR o przyczynach niestosowania ustawy o PPK.


Przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) obowiązują od ponad 3 lat. W 2021 r. roku zakończył się proces wdrażania PPK. Zatem teraz każdy pracodawca (z nielicznymi wyjątkami) powinien prowadzić pracowniczy plan kapitałowy, umożliwiając tym samym osobom zatrudnionym (wśród których największą grupę stanowią pracownicy i zleceniobiorcy) oszczędzanie na emeryturę poprzez gromadzenie środków finansowanych przez:

  • uczestnika PPK,
  • podmiot zatrudniający finansujący co najmniej wpłatę podstawową oraz
  • państwo - dokonujące dopłat rocznych oraz wpłaty powitalnej.

Ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 wprowadzono szereg zmian m.in. do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Niektóre z nich mają charakter wyłącznie porządkujący lub doprecyzowujący, inne - mają duże znaczenie praktyczne, jak np. wprowadzenie zasad postępowania w sytuacji, gdy wpłaty do PPK okazały się nienależne w całości lub w części. Uproszczone też zostały przepisy dotyczące obliczania terminu do złożenia przez nowo zatrudnionego oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK.


Czytaj więcej w: "Zmiany obowiązków pracodawców w zakresie PPK", Serwis Prawno-Pracowniczy nr 11/2022